POLSKA LIGA PARALOTNIOWA 2011
Strona główna Komunikaty Organizatorzy Regulamin Wyniki Fotorelacje

Regulamin Polskiej Ligi Paralotniowej 2011
systemu ogólnopolskich zawodów paralotniowych

Cel  |  Organizator  |  Sędzia  |  Czas trwania  |  Miejsca zawodów  |  Warunki uczestnictwa  |  Odpowiedzialność  |  Przepisy dotyczące bezpieczeństwa  |  Sprzęt  |  Łączność  |  Start  |  Dokumentacja konkurencji  |  Pomoc z zewnątrz  |  Pomoc w niebezpieczeństwie  |  Skargi i protesty  |  Kary  |  Ważność konkurencji  |  Pomiary  |  Punktacja  |  Rejestracja zawodników  |  Harmonogram zawodów  |  Konkurencje obszarowe

1. Cel

Celem Polskiej Ligi Paralotniowej jest:
• podnoszenie umiejętności i doświadczenia pilotów poprzez udział w rywalizacji sportowej
• propagowanie i rozwój paralotniarstwa w różnych regionach Polski
• wymiana doświadczeń i integracja środowiska paralotniowego

2. Organizator
Organizatorzy lokalnych edycji 2010:
• UFO Team oraz Stowarzyszenie Paralotniarzy Beskidu Wyspowego
• Beskidzkie Stowarzyszenie Paralotniowe
• Karpaty Paragliding Team
• Sekcja Paralotniowa Aeroklubu Ostrowskiego
• Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe oraz szkoła paralotniowa Falco Marcin Sokół

Kierownik koordynujący rozgrywki Ligi:
• Nowacki Mariusz (reprezentujący Polskie  Stowarzyszenie Paralotniowe)    psp.mariusz@gazeta.pl

Rada PLP:
• Gierlach Michał
• Kociecka Karolina
• Łuckoś Rafał
• Nowacki Mariusz
• Olejnik Grzegorz
• Trzęsowski Paweł
• Zbela Robert
Rada jest odpowiedzialnia za decyzje związane ze zmianami regulaminowymi i kierunkami rozwoju na głównym poziomie PLP
3. Sędzia zawodów
Sędzia główny: Zbela Robert zbela@wp.pl
Sędziowie na poszczególne edycje będą wybierani przez lokalnych organizatorów.
4. Czas trwania
Kolejne edycje PLP rozgrywane będą w systemie weekendowym lub w okresach zawierających dni ustawowo wolne od pracy. Terminy.

Każdy klub (punkt 1) organizuje jedną edycję Ligi z jednym terminem rezerwowym - weekendem bezpośrednio po terminie podstawowym. W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych rozgrywki odwołuje się. Komunikat potwierdzający termin zostaje wysłany na internetową listę dyskusyjną pl.rec.paralotnie oraz umieszczony na oficjalnej internetowej stronie ligi www.plp.paragliding.pl do godziny 14:00 w piątek poprzedzający wyznaczony weekend.

5. Miejsce zawodów
Opisy miejsc rozgrywania konkurencji podane będą bezpośrednio na stronach lokalnych organizatorów lub w komunikatach na stronie PLP.
6. Warunki uczestnictwa

• Posiadanie sprawnego sprzętu tj. paralotni, uprzęży, kasku, zapasu, GPS oraz wyczepu holowniczego (dla edycji nizinnych).
• Posiadanie aktualnych dokumentów upoważniających do latania oraz wymaganych prawem ubezpieczeń.
• Wniesienie opłaty rejestracyjnej − płatnej w dniu rejestracji lokalnemu organizatorowi. Opłata dotyczy jednej edycji PLP (weekendu).
• Koszty, takie jak: opłaty startowe, dojazd na miejsce zawodów, powrót z tras przelotu – organizują i pokrywają zawodnicy – chyba, że organizator lokalny postanowi inaczej i zapewni to na własny koszt. Informacja o tym będzie umieszczona na stronie organizatora lokalnego.

7. Odprawy

Informacje dotyczące zawodów i rozgrywanych konkurencji będą podawane na odprawach i dostępne na oficjalnej stronie internetowej PLP lub na stronie organizatora lokalnego.

O ile nie zostanie ustalone inaczej, odprawy odbywają się w dniu rozgrywania konkurencji o godzinie 8:30 w miejscach wskazanych komunikatem. Organizator ustala miejsca i terminy kolejnych odpraw. Pilot ma obowiązek zaznajomienia się z informacjami podanymi na odprawach i tablicy ogłoszeń.

Odprawa do konkurencji odbywa się w miejscu startu. Dane dotyczące rozgrywanej konkurencji podawane są na tablicy informacyjnej. Okno startowe może zostać otwarte nie wcześniej niż po 20 minutach od zakończenia odprawy.

8. Odpowiedzialność

Piloci biorący udział w zawodach ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za swoje loty podczas zawodów i treningu oraz za sytuacje które mogą wyniknąć z ich powodu.

Przyjmuje się za fakt, że piloci biorący udział w zawodach znają postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.

Przyjmuje się za fakt, że piloci wypełniający formularz zgłoszenia uczestnictwa tym samym oświadczają, iż posiadają wszelkie wymagane prawem uprawnienia i ubezpieczenia a ich stan zdrowia pozwala na udział w tego typu zawodach.

W przeciwnym wypadku pilot ma obowiązek odstąpienia od startu.

9. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

• Każdy zawodnik musi przestrzegać przepisów dotyczących ruchu lotniczego.
• Skrzydła mogą być użytkowane jedynie w zakresie podanym przez producenta.
• Zawodnicy mają obowiązek informowania organizatora i innych pilotów o sytuacjach i zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo rozgrywania zawodów.
• Zabronione są manewry niebezpieczne dla innych pilotów lub publiczności. Akrobacja, latanie niebezpieczne, nieprzestrzeganie przepisów i niesportowe zachowanie mogą spowodować dyskwalifikację zawodnika i są zabronione w czasie zawodów.
• Latanie w chmurach jest zabronione.
• Każdy zawodnik musi używać kasku ochronnego oraz być wyposażony w system hamujący.
• Każdy pilot zobowiązany jest zgłaszać organizatorowi ewentualne obrażenia a także używanie leków mogących mieć wpływ na zachowanie zawodnika w czasie lotów.
• Zakazane jest wykonywanie lotów po użyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
• Sędzia startowy może przerwać konkurencję w każdej chwili ze względów bezpieczeństwa.

10. Sprzęt

• Paralotnie i inny sprzęt niezbędny do udziału w zawodach zawodnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
• Sprzęt musi spełniać wymagania i normy dotyczące bezpieczeństwa.
• Organizator ma prawo kontroli paralotni w całym okresie trwania zawodów.
• Paralotnia może mieć balast zrzucany tylko w formie wody. Zawodnik musi unikać wypuszczania balastu w sposób który może przeszkadzać innym pilotom. Balast całkowity łącznie z wyposażeniem dodatkowym i paralotnią nie może przekraczać 33 kg.

11. Stosowanie środków łączności

Zaleca się, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy posiadali radia UKF 2 m. Zalecane są także wszelkie inne urządzenia łącznościowe, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo pilotów (telefony komórkowe, radia o innym zakresie częstotliwości). Organizator wyznaczy częstotliwość podstawową do celów łączności z zawodnikami i obsługą. W czasie trwania konkurencji zawodnicy mają obowiązek prowadzenia cichego nasłuchu na tej częstotliwości. Dopuszcza się wymianę krótkiej korespondencji pomiędzy zawodnikami na częstotliwości organizatora. Zawodnicy mają obowiązek przekazywania za pośrednictwem posiadanych środków łączności wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, w tym także informacji o miejscu i skutkach lądowania w terenie innych pilotów

12. Start

Jeżeli wymaga tego sytuacja, kolejność startu może być ustalana wg. losowania. Dotyczy to startu podczas pierwszej edycji ligi oraz nowych pilotów startujących w kolejnych zawodach. W następnych edycjach obowiązuje kolejność wg. ostatniego, aktualnego rankingu PLP. Wejść na teren startu mogą tylko piloci, którzy są przygotowani do startu (kompletne ubranie i wyposażenie, zapięta uprząż, skrzydło sprawdzone i wpięte w uprząż) i otrzymali zezwolenie od sędziego startowego. Po otrzymaniu zezwolenia pilot musi wystartować w ciągu 3 minut. Jeżeli zawodnik nie zdecydował się w tym czasie na start, musi ustąpić miejsca następnemu w kolejce zawodnikowi, a sam przechodzi na koniec kolejki startowej. Dozwolone są kilkukrotne starty w trakcie otwartego okna startowego. Sędzia startowy może zamknąć start w warunkach niebezpiecznych. Pilot sam jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji o starcie.

12A. Start w edycjach nizinnych

Od organizatorów edycji nizinnych wymaga się sprawnej organizacji holi aby zapewnić zawodnikom jak najwyższą czestotliwość startów. Zalecamy aby jedna wyciągarka obsługiwała maksimum 5-7 startujacych zawodników.

13. Dokumentacja konkurencji

Sposób dokumentowania konkurencji podawany jest każdorazowo na odprawie startowej. Dokumentowanie przelotów odbywa się za pomocą urządzenia GPS z funkcją zapisu pozycji. Pilot powinien dopilnować, aby zapis lotu odbywał się w sposób ciągły.

Jeżeli nie podano inaczej, w konkurencjach przelotowych obowiązuje następująca procedura dokumentacji:
• Ustawienie czasu rejestracji "time interval" z wartością <= 20 sekund.
• Niezbędne jest wykasowanie poprzedniego trackloga.
• GPS powinien być włączony przed startem.
• Jeżeli miejsce lądowania nie jest udokumentowane w sposób wystarczający (np. niemożliwość identyfikacji, niepełny tracklog), zadeklarowany przelot zostanie uznany do ostatniego prawidłowo udokumentowanego miejsca.
• Komisja sędziowska może zaliczyć przelot do miejsca, w którym pilot znajdował się w powietrzu i posiada na potwierdzenie tego odpowiednią dokumentację - tracklog.
• Zaliczenie sektora następuje, jeżeli w jego wnętrzu został postawiony przynajmniej jeden punkt trackloga lub linia łącząca ze sobą dwa sąsiednie punkty trackloga przecina się z obwiednią sektora.
• Nie stosuje się tolerancji błędu wskazania GPS.
• Pilot zobowiązany jest po powrocie z konkurencji udostępnić sędziemu odbiornik GPS do odczytania przebiegu lotu.
• Do GPS Garmin 12, 60 ,76 oraz MLR - kabel łączący z komputerem zapewnia organizator. W przypadku posiadania innych GPS-ów, prosimy o dostarczenie kabla w celu odczytania Trakloga.

14. Pomoc z zewnątrz

Konkurencje powinny być rozgrywane między pilotami bez pomocy i kontroli z zewnątrz. Prowadzenie lub pomoc w wyszukiwaniu noszeń przez osoby i paralotnie niebiorące udziału w zawodach lub inne aparaty latające jest zabronione.

15. Pomoc pilotom w niebezpieczeństwie

Organizatorzy rozpoczną akcję ratunkową, jeżeli piloci nie zgłoszą lądowania w określonym przedziale czasu po zakończeniu konkurencji. W przypadku bezmyślnego i nieuzasadnionego nie powiadomienia organizatorów o bezpiecznie zakończonym locie, wszelkie koszty organizacji i przeprowadzenia akcji ratunkowej pokrywa pilot.
Wszyscy piloci muszą spakować bezzwłocznie paralotnie po lądowaniu. Niezłożona paralotnia leżąca na ziemi oznacza "potrzebuję pomocy".
Każdy pilot, który zobaczy wypadek lub sygnał wezwania pomocy, musi jak najszybciej poinformować o tym organizatora lub inne osoby, podając miejsce wypadku, ewentualnie krótki opis zdarzenia i kolor paralotni biorącej w nim udział.
Podczas prowadzenia akcji ratunkowej uprasza się pilotów o prowadzenie tylko koniecznej korespondencji przez radio.
Zawodnik, który wylądował, aby udzielić pomocy rannemu pilotowi, nie powinien być poszkodowany w punktacji. Decyzję w tej sprawie pozostawia się komisji sędziowskiej.
Koszty akcji ratunkowej i koszty medyczne, które ewentualnie wynikną ponosi pilot.

16. Skargi i protesty

Skargi i protesty z powołaniem się na punkt regulaminu zawodów, zgłaszane podczas zawodów, muszą być złożone na piśmie i doręczone do organizatora zawodów. W przypadku nie powołania się na konkretny punkt regulaminu, skarga lub protest nie będą rozpatrywane. Skargi powinny być zgłaszane nie później niż w ciągu 24 godzin po opublikowaniu nieoficjalnych wyników i nie później niż w ciągu 1 godz. po wywieszeniu nieoficjalnych wyników, jeżeli w danym dniu rozgrywana jest następna konkurencja. Sędzia zawodów powołuje 3 osobową komisję, wyznacza czas i miejsce rozpatrywania skargi informując zainteresowane strony. Protesty muszą być złożone nie później niż w ciągu 1 godziny po decyzji w sprawie zgłoszonej wcześniej skargi. Opłata za protest wynosi 100 zł i nie podlega zwrotowi w razie oddalenia. W skład komisji powołanej przez sędziego musi wejść przynajmniej jeden przedstawiciel zawodników niezwiązany z rozpatrywanym protestem lub skargą.

16A. Skargi i protesty na poziomie Ligi Krajowej

Zawodnikom przysługuje prawo składania skarg i protestów na nieprawidłowości stwierdzone na poziomie klasyfikacji generalnej PLP. Skarga musi wpłynąć do sędziego głównego nie później niż 3 dni po opublikowaniu nieoficjalnych wyników. Protest musi być złożony w terminie 3 dni od dnia odrzucenia skargi. Złożenie protestu podlega opłacie 100 zł na konto podane przez organizatora. Protesty nieopłacone nie będą rozpatrywane. W przypadku oddalenia protestu opłata nie podlega zwrotowi i jest przekazywana na fundusz nagród. Protest musi zostać rozpatrzony w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia. Sędzia mogą powołać 3 osobową komisję doradczą, w której skład wejdą zawodnicy. W takiej sytuacji przynajmniej jeden przedstawiciel zawodników musi być niezwiązany z rozpatrywanym protestem lub skargą.

17. Kary

Standardowe punkty karne wynoszą 20% punktów zwycięzcy danej konkurencji. Jeżeli w wyniku nałożenia kary wyliczono wartości ujemne zawodnik otrzymuje 0 (zero) punktów za konkurencje.
• Punkt lądowania nie dający się zlokalizować lub brakujący - przyznawane są jedynie punkty do ostatniego prawidłowo udokumentowanego miejsca.
• Punkty zwrotne nieprawidłowo udokumentowane – przyznawane są jedynie punkty do ostatniego prawidłowo udokumentowanego miejsca.
• Latanie w chmurach - 0 punktów za konkurencję.
• Nieprzestrzeganie kierunku krążenia w rejonie startów – punkty karne lub zero punktów za konkurencję.
• Podanie nieprawdziwego miejsca lądowania, w tym także nieprawdziwych koordynatów GPS – dyskwalifikacja z zawodów.
• Latanie niebezpieczne, nieprzestrzeganie zasad zawartych w regulaminie lub zasad fair play - punkty karne lub zero punktów za konkurencję.
• Spowodowanie kolizji w powietrzu - punkty karne lub zero punktów za konkurencję.
• Modyfikacja trackloga przed oddaniem go do weryfikacji – dyskwalifikacja z zawodów.
• Naruszenie stref zakazanych podanych na odprawie do konkurencji – zero punktów za konkurencję.

18. Ważność konkurencji

Konkurencja jest ważna, gdy co najmniej 20% zawodników startujących do zadania osiągnie dystans minimalny. Okno startowe musi być otwarte przez czas umożliwiający wszystkim zawodnikom start do konkurencji. Minimalny czas otwarcia okna startowego zostanie podany na odprawie przed konkurencją.

19. Pomiary

Przeleciana odległość będzie mierzona z dokładnością do 100 m. Długość przelotu dla lądowań poza wyznaczonymi lądowiskami określana jest następująco:
• w przelotach po osi - prostopadle do osi
• w przelotach otwartych - obwodowo od startu lub ostatniego punktu zwrotnego
• w przelotach do celu - obwodowo od celu lub najbliższego punktu zwrotnego, który nie został osiągnięty, rzutując w tył do zaplanowanej trasy
• w konkurencjach obszarowych wybiera się punkty rozpinające dające zawodnikowi maksymalny dystans.
• w wypadku lądowania na trasie wybiera się punkt odniesienia w docelowym obszarze leżący najbliżej miejsca lądowania.
• odległość miejsca lądowania od punktu odniesienia rzutuje się w tył na odcinek pomiędzy punktem odniesienia a punktem rozpinającym w ostatnim prawidłowo zaliczonym obszarze
• punkt rozpinający w ostatnim prawidłowo zaliczonym obszarze wybiera się, aby dawał pilotowi maksymalną odległość na ostatnim prawidłowo zaliczonym ramieniu trasy
• jeżeli w wyniku obliczeń nieukończonego ramienia pojawi się dystans ujemny przyjmuje się dla tego ramienia 0 (zero).
• jako miejsce lądowania można przyjąć najlepszą pozycje pilota względem obszaru docelowego
• czas lotu mierzony będzie z dokładnością do 1 sekundy. Przybycie do mety mierzone będzie od momentu, kiedy pilot przeleci pionowo nad linią mety. Uznaje się, ze pilot lecąc przekroczył linię mety, gdy przetnie linię mety we właściwym kierunku i w żaden sposób nie dotknął wcześniej ziemi

20. Punktacja

Punkty za konkurencję naliczane będą przy pomocy programu SeeYou formuły stosowanej w zawodach PWC. Obowiązują następujące ustawienia:
• Dystans minimalny: 10km.
• Wersja formuły PWC – wersja 2006.
• Piloci z identycznym wynikiem będą umieszczani zgodnie z sumą punktów we wszystkich konkurencjach.
• Maksymalne punkty za konkurencje to ilość pilotów poza dystansem minimalnym razy 100 ale nie więcej niż 1000.
• Do wyników końcowych liczone będą dwie najlepsze z każdych trzech kolejno rozegranych konkurencji. Jeżeli rozegramy 6 konkurencji, będą liczone 4 najlepsze konkurencje pilota.

Punktacja drużynowa będzie naliczana jako suma punktów 3 najlepszych zawodników drużyny w danej konkurencji.

W roku 2008 będzie prowadzona klasyfikacja w następujących klasach:
• „klasa Otwarta” (Paraglider Overall) - wszystkie paralotnie (FAI-3)
• „klasa Sportowa” (Paraglider Sport) - przeloty dokonane na paralotniach z atestem DHV 2, Afnor Standard, CEN C lub niższym
• „klasa Rekreacyjna” (Paraglider Fun and Safety) - przeloty dokonane na paralotniach z atestem DHV 1-2, CEN B lub niższym

W przypadku, jeżeli paralotnia posiada różne dopuszczenia decydującym jest w kolejności:
1. atest DHV
2. atest CEN
3. atest AFNOR

(Przy problemach z ustalaniem klasy skrzydła, decyzje podejmuje sędzia.)

Prowadzi się oddzielną klasyfikacje kobiet.

Skrypty punktujące poszczególne konkurencje są jawne i dostępne na oficjalnej stronie internetowej Ligi.

21. Rejestracja zawodników
Rejestracja zawodników będzie prowadzona przez lokalnego organizatora bezpośrednio przed zawodami, rano w sobotę lub niedzielę.
22. Harmonogram zawodów

Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, przyjmuje się następujący plan zawodów:
• czwartek: 23:00 wstępne potwierdzenie terminu danej edycji PLP, i inne niezbędne informacje na grupie pl.rec.paralotnie i/lub oficjalnej stronie ligi i lokalnego organizatora
• piątek do 14.00 ostateczne potwierdzenie terminu danej edycji PLP, i inne niezbędne informacje na grupie pl.rec.paralotnie i/lub oficjalnej stronie ligi i lokalnego organizatora
• sobota: 8.30 , rejestracja i odprawa do konkurencji, zawody, 16:00-19:00 oddanie raportów
• niedziela: 8:30 , nieoficjalne wyniki z dnia poprzedniego, 10:00 odprawa do konkurencji, zawody, 16:00-19:00 oddanie raportów

Dopuszczalne jest rozegranie konkurencji tylko jednego dnia w zaplanowanym terminie np. tylko w sobotę lub tylko w niedzielę.

23. Konkurencje obszarowe

• Konkurencja odległościowa w zadanych obszarach (Distance Task Area Assigned TDT/AA): Organizator wykłada kilka obszarów np. o kształcie koła i promieniu 5 km oraz określa kolejność, w jakiej mają zostać odwiedzone. Następujące po sobie obszary są rozłączne. Zadaniem pilota jest prawidłowo wystartować, odwiedzić wyznaczone obszary w podanej kolejności, pozostawić w nich przynajmniej jeden punkt trackloga oraz dolecieć do mety pokonując jak największą odległość. Do pomiaru odległości z każdego obszaru wybiera się tylko jeden punkt trackloga, w taki sposób, że rozpinają najdłuższą trasę. Przy obliczaniu punktacji dla zawodników którzy dotarli do mety przyjmuje się dystans o 10% większy niż wynika z pomiaru.

• Konkurencja prędkościowa w zadanych obszarach (Assigned Speer Task Area Assigned ST/AA): Warunki wyjściowe są identyczne jak w przypadku TDT/AA. Organizator określa dodatkowo czas przeznaczony na wykonanie zadania (Designated Time). Zwycięzcą zostaje pilot, który uzyskał największą prędkość po upływie wyznaczonego czasu (odległość w wyznaczonym czasie). Prędkość zawodników, którzy pojawili się na mecie po upływie wyznaczonego czasu wylicza się na dwa sposoby: przyjmując do obliczeń całkowity dystans zawodnika i czas jaki zajęło jego pokonanie, bądź przyjmując do obliczeń dystans osiągnięty w chwili upływu wyznaczonego czasu oraz ten wyznaczony czas. Z tych sposobów obliczenia prędkości wybiera się wartość korzystniejszą dla pilota.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /plp.paragliding.pl/dolacz/laczenie.php:17 Stack trace: #0 /plp.paragliding.pl/dolacz/funkcje.php(33): db_connect() #1 /plp.paragliding.pl/regulamin.php(653): news() #2 {main} thrown in /plp.paragliding.pl/dolacz/laczenie.php on line 17